ಶ್ರೀಮದ್ ವಿಭೂತಿಪುರ ವೀರಸಿಂಹಾಸನ ಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠ. ವಿಭೂತಿಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560037
ಶ್ರೀಮಠದ ಪಟ್ಟಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಷ. ಬ್ರ. ಡಾ. ಮಹಾಂತಲಿಂಗ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಮಠದ ಸಾರಥ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿ  ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ದಿನಾಂಕ: 9 ಮತ್ತು 10ನೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2012ರಂದು ಹಮ್ಮುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವ 'ಸಾಧನೋತ್ಸವ' ದ


Share it with your Friends

Thanks...

Flash News

ಶ್ರೀ ಷ. ಬ್ರ. ಡಾ|| ಮಹಾಂತಲಿಂಗ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಪಟ್ಟಾಧಿಕಾರ ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವ. ಶ್ರೀ ಪಟ್ಟೀಕಂಥಿ ಹಿರೇಮಠ, ಮನಗೂಳಿ

ಶ್ರೀ ಷ. ಬ್ರ. ಡಾ|| ಮಹಾಂತಲಿಂಗ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಪಟ್ಟಾಧಿಕಾರ ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವ.

ಶ್ರೀ ಪಟ್ಟೀಕಂಥಿ ಹಿರೇಮಠ, ಮನಗೂಳಿ

ದಿನಾಂಕ 24,25 ಮತ್ತು 26-04-2017


Share it with your Friends
Thanks...

Login Form

Who's Online

We have one guest and no members online